Home

Contents

Facebook

Youtube


Master of Arts in Architecture

កម្មវិធីអប់រំសម្រាប់មុខជំនាញ ស្ថាបត្យកម្ម

១. គោលបំណង (Program Objective)

កម្មវិធីសិក្សានេះ បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រីកចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើ និងជំនាញស្ថាបត្យកម្ម ដើម្បីឲ្យនិស្សិតក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មមានសមត្ថភាពពេញលេញ មានការជឿជាក់ និងអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងផ្ទាល់ ដោយមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តន៍ផែនការដោយជោគជ័យ ស្របតាមស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែង និងអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯង ។ 

២. ឱកាសការងារ (Job Opportunity)

ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា មុខជំនាញស្ថាបត្យកម្ម និស្សិតអាចទទួលបាន ឱកាសការងារដូចខាងក្រោម ៖

 • គ្រប់គ្រងការងារផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ ឬឯកជន និងក្រុមហ៊ុន អចលនទ្រព្យ អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន អចលនទ្រព្យ អ្នករចនាផ្នែកខាងក្នុង និងខាងក្រៅ អ្នកត្រួតពិនិត្យ តាមដាន និងអធិការកិច្ចការសាងសង់អគារ ឬសំណង់អ្នកវិភា
 • អ្នកស្រាវជ្រាវនិងវិភាគ និងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងស្ថាបត្យ
 • គ្រូបង្រៀនផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលរដ្ឋ និង ឯកជន ។

៣. ផលសម្រេចរំពឹងទុក (Expected Leaning Outcome)

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា មុខជំនាញស្ថាបត្យកម្ម និស្សិតទទួលបានសមត្ថភាព ដូចខាងក្រោម  ៖

៣.១- ចំណេះដឹង (Knowledge)

 • ពន្យល់ពីដំណើរការនៃការរចនា
 • ផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែងតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ ។

៣.២- ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skills)

 • វិភាគ រៀបចំ និងបង្កើតគម្រោងស្ថាបត្យកម្មក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ។

៣.៣- ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and  Responsibilities)

 • ធ្វើការងារជាក្រុម ដឹកនាំក្រុមការងារ ប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ វិភាគ ពិចារណា និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមស្របតាមការវិវត្តរបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ
 • ប្រតិបត្តិការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស្ថាបត្យកម្មប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ។

៣.៤- ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង (Numerical Skills, Information Technology and Communication)

 • ប្លង់ផ្នែកខាងក្នុង និងផ្នែកខាងក្រៅ នៃគេហដ្ឋាន សណ្ឋាគារ និងអគារផ្សេងៗ
 • ធ្វើផែនការសាងសង់ គ្រប់គ្រងការសាងសង់ រចនាបរិស្ថាន និងនគររូបនីយកម្ម
 • ធ្វើស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯង ដើម្បីបន្តការសិក្សាទៅកម្រិតថ្នាក់បណ្ឌិត ។

៤. លក្ខខណ្ឌចូលរៀន

 • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬ សញ្ញាបត្រសមមូលដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួង អប់រំយុវជន និងកីឡា
 • បេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬ សញ្ញាប័ត្រសមមូលដែលមានជំនាញមិនស្របគ្នាទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សានៃមុខជំនាញដែលបេក្ខជនជ្រើសរើស បេក្ខជនត្រូវរៀនកម្មវិធីថ្នាក់ត្រៀមបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Pre-Master Program) ចំនួន ៩ ក្រេឌីត និងប្រឡងបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ
 • បេក្ខជន ត្រូវប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀនកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យ និងទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ។ មុខវិជ្ជាសម្រាប់ប្រឡងជ្រើសរើសត្រូវបាន កំណត់ដោយសាកលវិទ្យាល័យ ។

៥. ចំនួនក្រេឌីត 

កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម មុខជំនាញគ្រប់គ្រង មានពីរប្រភេទ ៖

 • កម្មវិធីសិក្សាពេញម៉ោង មានរយៈពេលសិក្សា ២ ឆ្នាំ ស្មើ ៤ ឆមាស ។ ឆ្នាំសិក្សាបែងចែកជា ២ ឆមាស ដែល ១ ឆមាសមានរយៈពេល ១៥ សប្តាហ៍ ស្មើ ១២ ក្រេឌីត ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការប្រឡង ។
 • កម្មវិធីសិក្សាមិនពេញម៉ោងមានរយៈពេលសិក្សា ២ ឆ្នាំ ទៅ ៣ ឆ្នាំ ស្មើនឹង ៨Terms ។ ឆ្នាំសិក្សាបែងចែកជា ៣ Terms ដែល ១ Term មានរយៈពេល ១២ សប្តាហ៍ ៦ ក្រេឌីត ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការប្រឡង ។

ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាកម្មវិធីនេះ និស្សិតត្រូវទទួលបានចំនួន ២ ក្រេឌីត ដោយមិនរាប់បញ្ចូល Pre-Master ដែលមានមធ្យមភាគនៃពិន្ទុនិទ្ទេសសរុប (GPA) យ៉ាងតិច ២.៥០។ 

៧. រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់ការសរសេរនិក្ខេបបទ (Thesis Option)

៧.១- ផែនការសិក្សាសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាពេញម៉ោង

៧.២- ផែនការសិក្សាសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាមិនពេញម៉ោង

៨. រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់ការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា (Non-Thesis Option)

៨.១- ផែនការសិក្សាសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាពេញម៉ោង

៨.២- ផែនការសិក្សាសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាមិនពេញម៉ោង